เศรษฐะทัตต์ ไปรยา. 2023. “การประยุกต์ใช้พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนในงานทันตกรรมประดิษฐ์”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข 2 (3). Phitsanulok, Thailand:1-10. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/1540.