ประโยงค์ จันทร์เพ็ญ, เนตรคำยวง วัชราพร, และ กล่อมแก้ว วินัย. 2024. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ในโรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข 3 (1). Phitsanulok, Thailand:11-25. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/1648.