มงคล สุธิชาติ. 2022. “ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจ ต่อระดับน้ำตาลในเลือด และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข 1 (1). Phitsanulok, Thailand:1-13. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/50.