ดวงจันทร์ นัฐธิรา, อภิวัฒน์สมบัติ เกษมณี, แซ่ว้าน ญาณิน, กลมกลิ้ง ธีรภัทร์, มั่นบัว ปภัสสร, บันดาลปิติ ปริชาติ, ศริวิไล ปิยณัฐ, เขียวจันยา พิมพ์ลดา, เปลี่ยนปาน ภัทรดี, โพธิ์ศรี ศิรประภา, ศุภชีวะกุล สุเมธพงศ์, และ วันชัย อัศนี. 2022. “ความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข 1 (1). Phitsanulok, Thailand:28-39. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/71.