[1]
เศรษฐะทัตต์ ไ., “การประยุกต์ใช้พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนในงานทันตกรรมประดิษฐ์”, NURS HEALTH & PUB J, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 1–10, ก.ย. 2023.