[1]
ประโยงค์ จ., เนตรคำยวง ว. ., และ กล่อมแก้ว ว., “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ในโรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”, NURS HEALTH & PUB J, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 11–25, เม.ย. 2024.