[1]
มงคล ส., “ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจ ต่อระดับน้ำตาลในเลือด และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”, NURS HEALTH & PUB J, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 1–13, มี.ค. 2022.