[1]
ดวงจันทร์ น., “ความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก”, NURS HEALTH & PUB J, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 28–39, ม.ค. 2022.