วันชัย อ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/145.