กองทอง อ. . “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, ปี 1, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2022, น. 1-17, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/146.