เศรษฐะทัตต์ ไ. “การประยุกต์ใช้พอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนในงานทันตกรรมประดิษฐ์”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, ปี 2, ฉบับที่ 3, กันยายน 2023, น. 1-10, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/1540.