ประโยงค์ จ., เนตรคำยวง ว. ., และ กล่อมแก้ว ว. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ในโรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, ปี 3, ฉบับที่ 1, เมษายน 2024, น. 11-25, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/1648.