มงคล ส. “ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอำนาจ ต่อระดับน้ำตาลในเลือด และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, ปี 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 1-13, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/50.