ดวงจันทร์ น., อภิวัฒน์สมบัติ เ., แซ่ว้าน ญ., กลมกลิ้ง ธ., มั่นบัว ป., บันดาลปิติ ป., ศริวิไล ป., เขียวจันยา พ., เปลี่ยนปาน ภ., โพธิ์ศรี ศ., ศุภชีวะกุล ส., และ วันชัย อ. “ความรอบรู้ทางสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก”. วารสารการพยาบาล สุขภาพและสาธารณสุข, ปี 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, น. 28-39, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/nhphj/article/view/71.