(1)
พรหมสูงวงษ์ พทป.บ ป.; พิศาลธนวงศ์ พทป.บ เ. .; สงวน พท.บ ช.; คาคม พทป.บ เ.; คล้ายมี พย.บ อ. ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ด้วยการแพทย์แผนไทย ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง: The Effect of Applying The Health Behavior Modification Program According to the 3E 2S Guidelines With Thai Traditional Medicine on The Control of Blood Sugar Levels in Patients With Type 2 Diabetes : A Case Study of a Khlongluang Hospital. pth.j 2023, 1, 83-94.