พรหมสูงวงษ์ พทป.บ ป.; พิศาลธนวงศ์ พทป.บ เ. .; สงวน พท.บ ช.; คาคม พทป.บ เ.; คล้ายมี พย.บ อ. ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ด้วยการแพทย์แผนไทย ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง: The Effect of Applying The health Behavior modification Program according to the 3E 2S Guidelines With Thai Traditional Medicine on The control of Blood Sugar Levels in Patients with Type 2 Diabetes : A case Study of a Khlongluang Hospital. วารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชน, Nong Khai, Thailand, v. 1, n. 2, p. 83–94, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/pthjo/article/view/1314. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.