พรหมสูงวงษ์ พทป.บ ปภาวี, พิศาลธนวงศ์ พทป.บ เนตรนรินทร์, สงวน พท.บ ชัยธวัช, คาคม พทป.บ เจนจิรา, และ คล้ายมี พย.บ อัจฉรา. 2023. “ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ด้วยการแพทย์แผนไทย ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง: The Effect of Applying The Health Behavior Modification Program According to the 3E 2S Guidelines With Thai Traditional Medicine on The Control of Blood Sugar Levels in Patients With Type 2 Diabetes : A Case Study of a Khlongluang Hospital”. วารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชน 1 (2). Nong Khai, Thailand:83-94. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/pthjo/article/view/1314.