[1]
พรหมสูงวงษ์ พทป.บ ป., พิศาลธนวงศ์ พทป.บ เ. ., สงวน พท.บ ช., คาคม พทป.บ เ., และ คล้ายมี พย.บ อ., “ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ด้วยการแพทย์แผนไทย ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง: The Effect of Applying The health Behavior modification Program according to the 3E 2S Guidelines With Thai Traditional Medicine on The control of Blood Sugar Levels in Patients with Type 2 Diabetes : A case Study of a Khlongluang Hospital”, pth.j, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 83–94, ก.ย. 2023.