พรหมสูงวงษ์ พทป.บ ป., พิศาลธนวงศ์ พทป.บ เ. ., สงวน พท.บ ช., คาคม พทป.บ เ., และ คล้ายมี พย.บ อ. “ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ด้วยการแพทย์แผนไทย ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลคลองหลวง: The Effect of Applying The Health Behavior Modification Program According to the 3E 2S Guidelines With Thai Traditional Medicine on The Control of Blood Sugar Levels in Patients With Type 2 Diabetes : A Case Study of a Khlongluang Hospital”. วารสารวิจัยสุขภาพโรงพยาบาลและชุมชน, ปี 1, ฉบับที่ 2, กันยายน 2023, น. 83-94, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/pthjo/article/view/1314.