[1]
คำแสนราช ป., จิตตะคาม ธ., คำเกษม จ. และ จันทร์ดี ย. 2023. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 3, 2 (ก.พ. 2023), 24–41.