[1]
คำแสนราช ป., ชมแผน ร., พิมน้ำเย็น ส., จันทรมณี ไ. และ ใจสีคำ ด. 2023. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 3, 2 (ก.พ. 2023), 56–68.