[1]
กรรณสูต ป. และ ฉายจิต ร. 2023. ผลของการฝึกออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 4, 1 (มี.ค. 2023), 39–56.