[1]
พุกจีน ป., โพธิ์อ่ำ อ. และ มากมาย พ. 2023. ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 4, 1 (มี.ค. 2023), 81–91.