[1]
เขื่อนคำ อ., วงกุรุ ธ. , ราชกิจ ง. , ขุนสะอาด พ. และ จำปาเทศ น. 2023. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 1, 2 (มิ.ย. 2023), 49–55.