[1]
วัดพ่วง ศ. 2023. การพัฒนารูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันเพื่อดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 1, 2 (มิ.ย. 2023), 85–100.