[1]
จันทร์คง ธ. และ เที่ยงธรรม ศ. 2023. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจและการใช้โมบายแอพสำหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 1, 1 (มิ.ย. 2023), 43–51.