[1]
วัชระพิมลมิตร เ. และ โพธิ์อ่ำ อ. 2023. ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงในตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น . 4, 3 (ก.ย. 2023), 31–43.