(1)
สัพโส ส.; ศรีอุดม ย.; แสนเปา ช.; ขัดสาย ว.; เปรมประยูร ก. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และน้ำส้มควันไม้เป็นตัวกระตุ้น. J Sci & Tech NTC. 2023, 3, 24-33.