(1)
นันทะกมล จ.; มากมี ภ.; แสงเงิน เ. ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. J Sci & Tech NTC. 2023, 3, 18-37.