(1)
พีระวรรณกุล น. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร. J Sci & Tech NTC. 2023, 3, 38-55.