(1)
ศรีอุดม ย.; สัพโส ส.; แสนเปา ช.; ขัดสาย ว. การเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์. J Sci & Tech NTC. 2023, 3, 92-108.