(1)
เผ่าพันธ์แปลก พ. .; ห่วงแสง ฑ.; ตันเรือน ก.; ธงไชย ว.; ลิขิตตระกูลวงศ์ ว.; พูลประเสริฐ พ. ประสิทธิศักย์ของสารสกัดหยาบจากใบกระท่อม Mitragyna Speciosa Korth. ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes Aegypti (L.). J Sci & Tech NTC. 2023, 3, 109-120.