(1)
นภาศิริปกรณ์ ว. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการเงินของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก. J Sci & Tech NTC. 2023, 3, 1-14.