(1)
คำแสนราช ป.; จิตตะคาม ธ.; คำเกษม จ.; จันทร์ดี ย. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก. J Sci & Tech NTC. 2023, 3, 24-41.