(1)
คำแสนราช ป.; ชมแผน ร.; พิมน้ำเย็น ส.; จันทรมณี ไ.; ใจสีคำ ด. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนกกก. J Sci & Tech NTC. 2023, 3, 56-68.