(1)
พลหนองคูณ ก.; ปานแผน ภ.; ดีมอญ ธ.; พงศ์พิมล ส.; สอาดโฉม ภ. . การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกล้วยปิ้งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกล้วยปิ้ง. J Sci & Tech NTC. 2023, 2, 92-103.