(1)
เขื่อนคำ อ.; วงกุรุ ธ.; ยี่ภิญโญ ณ.; ศรีจุมปา อ.; ศรีเลิศ อ.; พิมน้ำเย็น ส. ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จังหวัดเชียงราย. J Sci & Tech NTC. 2023, 2, 34-43.