(1)
เหมือนภาค น.; อนันต์ เ.; จั่นขุนทด ว. แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. J Sci & Tech NTC. 2023, 2, 110-123.