(1)
บุญสิน ช. . การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมการโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์. J Sci & Tech NTC. 2023, 2, 42-55.