(1)
กรรณสูต ป.; ฉายจิต ร. . ผลของการฝึกออกกำลังกายช่องปากต่อการทำหน้าที่ของช่องปากในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน. J Sci & Tech NTC. 2023, 4, 39-56.