(1)
พุกจีน ป.; โพธิ์อ่ำ อ.; มากมาย พ. ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี. J Sci & Tech NTC. 2023, 4, 81-91.