(1)
เขื่อนคำ อ.; วงกุรุ ธ. .; ราชกิจ ง. .; ขุนสะอาด พ.; จำปาเทศ น. . การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ. J Sci & Tech NTC. 2023, 1, 49-55.