(1)
จันทร์คง ธ. .; เที่ยงธรรม ศ. . การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจและการใช้โมบายแอพสำหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. J Sci & Tech NTC. 2023, 1, 43-51.