(1)
ศรีเพ็ชรใส อ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง. J Sci & Tech NTC. 2023, 4, 39-58.