(1)
วัชระพิมลมิตร เ.; โพธิ์อ่ำ อ. . ความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงในตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. J Sci & Tech NTC. 2023, 4, 31-43.