สัพโส ส.; ศรีอุดม ย.; แสนเปา ช.; ขัดสาย ว.; เปรมประยูร ก. การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และน้ำส้มควันไม้เป็นตัวกระตุ้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 3, n. 4, p. 24–33, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1052. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.