นันทะกมล จ.; มากมี ภ.; แสงเงิน เ. ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 3, n. 3, p. 18–37, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1072. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.