ศรีอุดม ย.; สัพโส ส.; แสนเปา ช.; ขัดสาย ว. การเปรียบเทียบผลของสารทำงานภายในท่อความร้อนที่มีผลต่อการระบายความร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 3, n. 3, p. 92–108, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1078. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.