เผ่าพันธ์แปลก พ. .; ห่วงแสง ฑ.; ตันเรือน ก.; ธงไชย ว.; ลิขิตตระกูลวงศ์ ว.; พูลประเสริฐ พ. ประสิทธิศักย์ของสารสกัดหยาบจากใบกระท่อม Mitragyna speciosa Korth. ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 3, n. 3, p. 109–120, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1079. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.