สุทธศิลป์ เ.; คำแสนราช ป.; ศรีเลิศ อ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น , Tak, Thailand, v. 3, n. 1, p. 70–80, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/scintc/article/view/1100. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.